News & Blog

ภาพบรรยากาศ 


 


        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. จับมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อนำเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายและระบบอินเทอร์เน็ตมาเพิ่มประสิทธิภาพในที่อยู่อาศัย หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องลาดพร้าว 1- 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

        ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่เอื้อมถึง ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล การเคหะแห่งชาติมีแนวคิดที่จะนำนวัตกรรมแห่งโลกเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน จึงได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทำการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ หรือ Smart Home เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจรมาเพิ่มศักยภาพของที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกสบาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนชุมชนอย่างบูรณาการ อันจะรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ในอนาคต และนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
        “…การเคหะแห่งชาติมีแผนการดำเนินงานจะจัดทำโครงการนำร่องในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ เพื่อให้ก้าวสู่ Smart Cityในสังคมยุคของไทยแลนด์ 4.0 โดยจะนำระบบบ้านอัจฉริยะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้าน Smart Security ด้าน Smart Environment และ ด้าน Smart Management นอกจากนี้ จะทำการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายในสำนักงานขาย หรือพื้นที่สาธารณะส่วนกลาง ครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการข้อมูลภายในสำนักงานการเคหะแห่งชาติ…”
        ด้าน พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะว่า เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ร่วมของการเคหะแห่งชาติ และ CAT ที่ต้องการร่วมกันพัฒนาชุมชนในรูปแบบ Smart Community โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ(Smart Home) ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมของ CAT เช่น ระบบเครือข่ายไร้สาย บริการอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ Internet of Things ฯลฯ มาตอบโจทย์ในการให้ประชาชนในโครงการต่าง ๆ ของ การเคหะแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในหลากหลายมิติ เช่น ความปลอดภัย (Smart Security) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและเรียนรู้ข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็วโดยผ่านระบบ WiFi (Smart life) เป็นต้น โดยทั้งสองหน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาและนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้จัดทำต้นแบบบ้านอัจฉริยะสำหรับให้บริการที่อยู่อาศัยรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนพื้นที่สาธารณะของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติในโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้มีความเหมาะสม
        “…ในปีนี้ CAT ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องที่จะนำศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยมาใช้ในการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเต็มตัว ซึ่งความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในการศึกษาและพัฒนาบ้านอัจฉริยะครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญอีกครั้งที่ CAT จะได้มีส่วนร่วมในต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ…”


MOU @ 18/Jun/2018

Read more

ภาพบรรยากาศ


 


  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 


MOU @ 9/May/2018

Read more

SMART PHUKET 4.0

24 Apr 2018

ภาพบรรยากาศ

 


 


แอพพลิเคชั่น Smart Phuket 4.0  ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ศิลปะวัฒนธรรม ที่เที่ยวกลางคืน ธรรมชาติ กิจกรรมและ โปรโมชั่นท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแล้ว แอพพลิเคชั่น Smart Phuket 4.0 ยังอํานวยความสะดวกให้คุณด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น เมนูค้นหา บริการข่าวสาร วิดีโอ Notification แจ้งเตือน Beacon รับข่าวสารเมื่ออยู่ใกล้จุดที่กำหนดทั่วภูเก็ต แบบสำรวจ ส่งคำร้องเรียน หนังสือ ข้อมูลจังหวัด และคุณยังสามารถแชร์รายการต่างๆผ่านอีเมล์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก เชื่อมต่อฟรี Wi-Fi และติดต่อหน่วยงานได้โดยตรงอีกด้วย

มาร่วมสัมผัสการประสบการณ์ท่องเที่ยวไปกับ แอปพลิเคชัน Smart Phuket 4.0

ดาวโหลดได้แล้ววันนี้ >>>>>
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cattelecom.phuketsmartcity&hl=th
App Store : https://itunes.apple.com/th/app/smart-phuket-4-0/id1274352407?l=th&mt=8

 

 

Smart Phuket @ 20Apr2018

Read more

ภาพบรรยากาศKick Off Metting 21/Mar/2018 @ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Read more

WB-NewyearParty2018

05 Jan 2018

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 27/Dec/2017@ ใบไม้ร่าเริง ในธีม Back to School

Read more

CAT e-business

12 Dec 2017

ภาพบรรยากาศCAT e-business คืออะไร

CAT e-business คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่ให้บริการด้าน Application เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกขนาด ที่ต้องการนำเอาระบบ ICT ไปใช้รองรับการทำงานหรือการทำธุรกิจ

เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ราบรื่น และไม่สะดุด เพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลา ลดต้นทุน สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และเพิ่มความปลอดภัย

CAT e-business จะเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่ช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง ทันสมัย ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง และสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์


CAT e-business 20/Dec/2017 @ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท24

Read more

ภาพบรรยากาศ 

Read more

ภาพบรรยากาศ

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. บริษัท วี บิลด์แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัดและคณะ ได้เข้าเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช ประธานกรรมการบริษัทฯนำคณะเข้าสักการะถวายพระบรมศพ และได้สมทบทุนถวายเป็นพระราชกุศล คุณนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช ยังกล่าวอีกว่า “รู้สึกประทับใจพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก เพราะท่านไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่ทำงานเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดี ท่านยังสอนให้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม และการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา ซึ่งตนได้นำมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี”

ความพอเพียง ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้

  • ความพอประมาณ: หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
  • ความมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ  อย่างรอบคอบ
  • การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

  • เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
  • เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

 

Read more

กสท ปิ๊งไอเดีย ทำแอปเฉพาะให้ทุกจังหวัดฟรี หวังรายได้จากส่วนแบ่งจากธุรกิจท้องถิ่น พร้อมจูงใจผู้ใช้งานด้วยส่วนลดในการซื้อสินค้า และ บริการภายในท้องถิ่นที่อาศัย นำร่องจ.อยุธยา ก่อนขยายครบ 77 จังหวัด ภายในสิ้นปีหน้า พร้อมขยายไปทุกกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เพื่อป้อนข้อมูลถึงประชาชนพื้นที่โดยตรง

นายชัยยุทธ สันทนานุการ (คนซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กสทจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด เป็นเวลา 3 ปี ในโครงการ ‘Mobile Intelligent Cloud Solution’ (MICS) เพื่อทำแอปพลิเคชันให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้ฟรี โดยวี บิลด์ จะเป็นผู้พัฒนาแพลทฟอร์มแอปพลิเคชันให้หน่วยงานรัฐ ขณะที่ กสท เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์และ IT Security ที่ได้มาตรฐานสากล

สำหรับแนวคิดในการทำแอปพลิเคชั่นให้หน่วยงานภาครัฐฟรีนั้น เกิดจากปัจจุบันภาครัฐใช้วิธีให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนผ่านทางเว็บไซต์เพียงช่องทางเดียว ประชาชนไม่สามารถจำ หรือ หาข้อมูลที่อัปเดทยาก ขณะที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ทำแอปพลิเคชั่นให้ภาครัฐก็จริง แต่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลโดยรวม ไม่ได้แยกข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของหน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆ ซึ่งโครงการแรกได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับจังหวัดทั่วประเทศ

โดยนำร่องที่แรกคือ จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการสำรวจความต้องการของคนในจังหวัดและจัดทำเนื้อหาข้อมูลที่ตอบสนองคนในพื้นที่ รวมถึงการให้ร้านค้า เอกชนในจังหวัดได้เข้ามาเช่าใช้พื้นที่บนแอปพลิเคชั่น เพื่อทำตลาด อาทิ การค้นหาร้านค้า การสั่งซื้อสินค้าต่างๆโดยโครงการที่ทำในลักษณะเดียวกับ อยุธยา นั้น เป็นโครงการ 18 เดือน คาดว่าจะขยายให้ครบทุกจังหวัดได้

‘โมเดลรายได้ คือ ให้เอกชนในแต่ละพื้นที่มาเช่าพื้นที่ เพื่อเชื่อมไปยังร้านค้า หรือ บริการของตนเองได้ เมื่อเกิดรายได้ เรา กับ วีบิลด์ จะแบ่งรายได้กัน ขณะที่ผู้ใช้เองก็จะได้รับโปรโมชั่น หรือส่วนลดในร้านนั้นๆ มีการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้หากกรม หรือ หน่วยงานไหนต้องการจ้างให้เราทำแอปที่มีข้อมูลที่ต้องการมากกว่าแพลทฟอร์มที่เรามีให้ ก็สามารถจ้างได้ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลรายได้ของโครงการนี้’

ด้านนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ วี บิลด์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการทำเอ็มโอยูกันจะมีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นประมาณ 20 โครงการ โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ อาทิ การท่องเที่ยว ก็จะทำแอปพลิเคชั่นให้กับสถานที่พัก ในแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐ อย่างเช่น บ้านพักในอุทยานต่างๆ เป็นต้น มองว่า กสท เป็นผู้ให้บริการคลาวด์กับหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว การเข้าร่วมเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจแบบนี้ให้เอกชนเข้ามาเลือกใช้ในลักษณะเช่าใช้บริการจึงเป็นอีกโอกาสที่น่าสนใจอีกทั้งมั่นใจในประสบ การณ์และความเชี่ยวชาญการพัฒนาแพลทฟอร์มบนโมบายของบริษัทว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอน

ที่มา http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9600000063362

Read more