กิจกรรมสักการะถวายพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

17 Aug 2017

ภาพบรรยากาศ

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. บริษัท วี บิลด์แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัดและคณะ ได้เข้าเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช ประธานกรรมการบริษัทฯนำคณะเข้าสักการะถวายพระบรมศพ และได้สมทบทุนถวายเป็นพระราชกุศล คุณนายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช ยังกล่าวอีกว่า “รู้สึกประทับใจพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก เพราะท่านไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่ทำงานเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดี ท่านยังสอนให้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม และการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา ซึ่งตนได้นำมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี”

ความพอเพียง ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้

  • ความพอประมาณ: หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
  • ความมีเหตุผล: หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ  อย่างรอบคอบ
  • การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว: หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

  • เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
  • เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต