ประชุมเครือข่าย“กทม. Connect”

20 Dec 2018

ภาพบรรยากาศ“กทม. Connect” ดันกรุงเทพฯ สู่ Smart City

(18 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลบนแอปพลิเคชัน “กทม. Connect”  โดยมีผู้บริหารของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สำนักและสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต  ของกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2  ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นและกำลังเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตของคนเมือง  ซึ่งเมืองต่างๆ ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ชาวเมืองตามแนวคิด “SMART CITY” ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว ในส่วนของกรุงเทพฯ เช่นเดียวกัน ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือเข้ามาประกอบอาชีพ รวมถึงผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว มากกว่า 10 ล้านคน  มีความต้องการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย  และเชื่อถือได้

ทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนแอปพลิเคชันของประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าเกือบร้อยละ 90  ต้องการให้มีแอปพลิเคชันบนโทรศัทพ์มือถือที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารสำหรับคนกรุงเทพมหานครไว้ในแอปฯ เดียว  โดยเฉพาะต้องการรับรู้ข้อมูลแจ้งเตือนตามรายพื้นที่  เช่น พื้นที่น้ำท่วมขัง  ไฟฟ้าดับ น้ำประปาไม่ไหล  อุบัติเหตุบนท้องถนน  แจ้งทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง  นอกจากนี้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องการข้อมูลตามความสนใจ เช่น บริการฉีดวัคซีน/ทำหมันสุนัข/แมว ฉีดยุงลาย  นัดวันเก็บขยะชิ้นใหญ่  บริการรถทะเบียนราษฎร์เคลื่อนที่  การจัดงานของเขต  บริการฝึกอาชีพ บริการสุขภาพ  รวมทั้งอยากรู้ข่าวสารการให้บริการของกรุงเทพมหานคร อาทิ ขั้นตอนการใช้กับบริการหน่วยงานของกทม.  หมายเลขติดต่อที่สำคัญ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว /ร้านอาหาร/ สินค้าและบริการ ปฏิทินท่องเที่ยว/กิจกรรม/เทศกาลต่าง ๆ    ตลอดจนต้องการเข้าถึงช่องทางให้บริการ การร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือ ต่างๆ  เช่น แอปพลิเคชันการจราจรแบบเรียลไทม์   การจองคิวออนไลน์  และประชาชนส่วนหนึ่งต้องการรับรู้ข้อเท็จจริงของประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.   อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลดังวกล่าวต้องเป็นแอปฯ ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ไม่เปลืองเนื้อที่บนโทรศัพท์มาก ที่สำคัญคือการบริการข้อมูลที่อับเดทแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลด้านการจราจร การแจ้งเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ผลสำรวจความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารจากประชาชนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร คือ  การจัดหาบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงได้โดยสะดวก ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก  และนับเป็นโอกาสดีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีความพร้อมและสมัครใจที่จะร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน “กทม. Connect”  โดยเมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 ที่ผ่านมา  พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “Bangkok Connect” ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ในการจัดทำแอปพลิเคชัน “กทม. Connect”  เพื่อพัฒนาและสร้างเครื่องมือในการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข่าวสารไปยังประชาชนที่อยู่อาศัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และบริการที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยกรุงเทพมหานครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้  กสท ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ โดยจัดบุคลากรเพื่อเข้าร่วมศึกษา ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS พร้อมกับจัดหาระบบคลาวด์เพื่อรองรับการบริการข้อมูลสำหรับระบบและสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้การดำเนินการออกแบบและพัฒนาแอปพลิคชันมีความคืบหน้าเป็นลำดับ   และคาดว่าจะสามารถเปิดตัวแอปพลิเคชันให้ประชาชนดาวน์โหลดเป็นของขวัญปีในช่วงเดือนมกราคม 2562  อย่างไรก็ดีเพื่อให้แอปพลิเคชัน “กทม. Connect” สามารถให้บริการข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น  จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ซึ่งมีพื้นที่บริการในเขตกรุงเทพฯ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน “กทม.  Connect” อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน และร่วมสนับสนุนให้ “กทม. Connect” เป็นแอปพิเคชันที่ตอบโจทย์ชีวิตและความต้องการของคนกรุงเทพฯ และร่วมกันสร้างสรรค์ กทม. ให้เป็นเมืองทันสมัยสมกับยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป


ประชุมเครือข่าย 50 เขต “กทม. Connect”@ 20/Dec/2018

Credit : https://www.it24hrs.com/2019/bkk-connect-bangkok-connect/