MOU CAT & กรมการพัฒนาชุมชน

09 May 2018

ภาพบรรยากาศ


 


  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดทำระบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Survey) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 


MOU @ 9/May/2018